Dla Akcjonariuszy

Materiały informacyjneZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

 

Zarząd Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 22 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00 w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej 30 (budynek Hotelu Gronie Ski & Bike), Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna, udostępnia poniżej w dokumentach do pobrania:

  • Sprawozdanie Finansowe spółki za rok obrotowy 01.11.2022-31.10.2023
  • Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki  za rok obrotowy 01.11.2022-31.10.2023
  • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki  za rok obrotowy 01.11.2022-31.10.2023

 


 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

 

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402 § 3 i art. 406 5 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o § 15 pkt. 11 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00 w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej 30 (budynek Hotelu Gronie Ski & Bike), Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczyrku, NIP: 9372375089, REGON: 07281832200000, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000140818.


Poniżej w dokumentach do pobrania załączamy:

  • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierające szczegółowy porządek obrad 
  • Projekty Uchwał  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 22.04.2024

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z przepisami art. 5 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, nakładającymi na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami, dodajemy w Państwa ręce zakładkę „Dla Akcjonariuszy”.

W zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Dane Spółki

Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna
z siedzibą: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140818

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.159.070,00 PLN, pokryty w całości.

NIP: 9372375089
REGON: 072818322
Numer rachunku bankowego MBank: 65 1140 1078 0000 4088 6000 1001

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego z dnia 29.10.2020 r. oraz zawartą przez Spółkę Umową o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez:

Dom Maklerski BDM S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-02-44-972, REGON 070425363
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości.

Tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.

Spółka oraz akcjonariusze mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a także prawo żądania wydania im, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.
Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe potwierdzające uprawnienia wynikające z akcji.

 


 

Dokumenty do pobrania w pdf

  • Statut Spółki
  • Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22.04.2024
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. za rok obrotowy 01.11.2022 - 31.10.2023
  • Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 01.11.2021- 31.10.2022
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.11.2021- 31.10.2022

 

Oświadczenie o ochronie prywatności oraz informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: LINK

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod adresem:
ul. Salmopolska 53B, 43-370 Szczyrk
e-mail: biuro@szczyrkowski.pl
telefon kontaktowy: +48 33 817 89 26
godziny pracy: 8:00-15:00 (pn-pt)