REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania i bezpiecznego użytkowania sprzętu rowerowego w ramach Centrum Testowego TREK prowadzonego przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. w Szczyrku, w sposób następujący:

 

 1. Sprzęt rowerowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy wypożyczającym tj. Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A., a klientem.
 2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i należycie przygotowany sprzęt rowerowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane.
 5. Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pracowników Wypożyczalni.
 6. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 7. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia zawartej z Klientem, po okazaniu przez niego dwóch dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu i sczytaniu danych osobowych do umowy wypożyczenia oraz po wpłaceniu przez Klienta opłaty za wypożyczenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient jest zobowiązany podać prawdziwe informacje oraz poinformować obsługującego go pracownika o swoich umiejętnościach, które mogłyby mieć wpływ na właściwy dobór i dopasowanie wypożyczanego sprzętu.
 9. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient akceptuje zapisy niniejszego regulaminu i jest zobowiązany zwrócić sprzęt w stanie nieuszkodzonym, sprawnym technicznie i niezabrudzonym.
 10. Niedokonanie zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym umową terminie powoduje naliczenie opłaty za wypożyczenie za kolejny dzień. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni telefonicznie, kontaktując się z numerem tel. 788 267 169.
 11. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest dokonywana w momencie zawarcia umowy wypożyczenia, on-line z pomocą karty płatniczej lub gotówkowo po uregulowaniu minimalnej opłaty w kwocie 1 zł z pomocą karty płatniczej przez podanie kodu PIN.
 12. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości do powyższych kwestii wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.
 13. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzętu nie wypożycza się ze względów bezpieczeństwa.
 14. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu potwierdza, iż jest świadomy, że jazda na rowerze związana jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania jazdy na rowerze mogą polegać na doznaniu urazów ciała klienta lub osoby trzeciej. Klient mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.
 15. Klient nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu, ani oddawać go do użytkowania osobom trzecim. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
 16. Klient może korzystać ze sprzętu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Korzystając z roweru Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikających z obowiązującego prawa.
 17. Klient jest zobowiązany skontrolować wypożyczany sprzęt, a ewentualne wady lub uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Wypożyczalni.
 18. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczonego sprzętu.
 19. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 20. Po upłynięciu czasu wypożyczenia klient jest zobowiązany zwrócić sprzęt pracownikowi wypożyczalni w godzinach otwarcia Centrum Testowego TREK. Godziny otwarcia są dostępne w widocznym miejscu w Centrum Testowym TREK oraz opublikowane na stronie internetowej: szczyrkowski.pl
 21. Klient ma możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 40zł za ubezpieczenie roweru, które obejmuje:

  • wymianę haka przerzutki, 
  • centrowanie koła, 
  • wymianę dętki, 
  • wymianę uszkodzonej/rozciętej opony, 
  • wymianę gripów,
   Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży lub utraty roweru i akcesoriów

 22. Klient odpowiada za wypożyczony nieubezpieczony sprzęt, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub utraty jest zobowiązany zapłacić pokryć powstałą szkodę, w kwocie odpowiadającej wartości utraconego, skradzionego lub uszkodzonego sprzętu.
 23. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia.
 24. Cennik uszkodzeń:

  • wymiana klamki hamulcowej – 130 zł, 
  • wymiana przerzutki tylnej Shimano – 240 zł, 
  • wymiana przerzutki tylnej Sram – 280 zł, 
  • wymiana manetki Shimano/Sram – 130 zł, 
  • centrowanie koła – 50 zł, 
  • wymiana haka przerzutki – 80 zł, 
  • wymiana dętki – 20 zł, 
  • wymiana uszkodzonej/rozciętej opony – 120-160 zł, 
  • wymiana gripów – 50 zł, 
  • uszkodzenie lagi amortyzatora – 500 zł, 

 25. Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nie ujętych w powyższym spisie ustalana będzie indywidualnie przez pracownika Wypożyczalni w oparciu o uśrednioną wartość rynkową części zamiennej/usługi, której zakup lub wykonanie będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności.
 26. Wszelkie awarie lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu powinny być zgłaszane przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni. W przypadku sytuacji, powodujących niemożność dostarczenia sprzętu należy to zgłosić telefonicznie.
 27. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z używaniem wypożyczonego sprzętu powstałe wobec Klienta lub osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 28. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu rowerowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w Wypożyczalni.
 29. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych TMR Group i są opublikowane na stronie tmr.sk/o-nas/gdpr/ i dostępne na stronie internetowej www.szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 30. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 31. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy wypożyczenia.
 32. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: SON S. A., ul. Salmopolska 53b, 43-370 Szczyrk, biuro@szczyrkowski.pl 
 33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.