REGULAMIN OŚRODKA NARCIARSKIEGO SZCZYRK MOUNTAIN RESORT

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszego ośrodka narciarskiego, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia ośrodka, na podstawie wykupionego karnetu.

2. Osoby przebywające na terenie ośrodka narciarskiego odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za stan i działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego używają.

3. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰), pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH-TRAS NARCIARSKICH

1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do poruszania się/ zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach. Korzystanie z tras zjazdowych odbywa się na wyłączne ryzyko zjeżdżającego.  Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasach zjazdowych i wyciągach oraz za uszkodzenie sprzętu narciarskiego i odzieży, które jest następstwem zawinionego działania osób obecnych na narciarskich terenach zjazdowych.

2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, tyczkami, znakami ograniczającymi (np. czarne strzałki na żółtym tle, znaki „koniec trasy”, znaki ostrzegawcze oraz informacyjne) lub w inny widoczny sposób. W przypadku, gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu) granice tras zjazdowych wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego przez ratraki – nie dalej jednak, niż granice wyznaczone przez  wymienione wcześniej siatki, fladry, tyczki i znaki ograniczające.

3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: podpory kolei, hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody zabezpieczone materacami lub siatkami.

4. Podczas jazdy po zmroku nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.

5. Zabrania się wjeżdżania bez stosownej zgody pracownika ośrodka na trasę ustawionych slalomów treningowych, zawodów i na obszar wydzielonych terenów szkoleniowych i eventów zamkniętych, chyba że są to tereny oznaczone na mapie jako ogólnodostępne (Fun Zone). 

6. Przebywanie i poruszanie się po trasach narciarskich poza godzinami ich otwarcia jest zabronione. Trasy narciarskie są otwarte od momentu otwarcia wyciągów, a zamknięte w czasie pół godziny licząc od czasu ostatniego wjazdu. Pełny wykaz godzin otwarcia poszczególnych kolei jest dostępny na stronach ośrodków SMR, COS i BSA. Informacja o ostatnim wjeździe znajduje się na dolnych peronach poszczególnych kolei i wyciągów.

7. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

·        zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa, ani szkody dla innej osoby

·        zjeżdżania z prędkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu wykorzystywanego sprzętu narciarskiego, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych, widoczności i natężenia ruchu

·        wybierania takiego toru jazdy, by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim

·        wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów

·        wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – ponownego ruszania, po uprzednim sprawdzeniu, czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych

·        unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe

·        podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej

·        przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej 

·        w razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zatrzymać się, zabezpieczyć oraz w możliwie najbardziej widoczny sposób oznaczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą

·        każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

8. Ustawianie tyczek, prowadzenie treningów, wjeżdżanie na teren tras pojazdami zmechanizowanymi, konno, sankami wymaga zgody dyrekcji ośrodka narciarskiego. Wykorzystywanie tras do treningów, szkoleń przez osoby nieupoważnione będzie weryfikowane przez Ski patrol ośrodka narciarskiego.

9. Przewożenie sprzętów typu ski-trikke urządzeniami transportu linowego w ośrodku jest zabronione.

10. Podchodzenie (poruszanie się po trasach narciarskich pod prąd) na sprzęcie skiturowym dozwolone jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez ośrodek narciarski miejscach i tylko w godzinach funkcjonowania dziennego ośrodka czyli w godzinach od 8.30 do godziny 16.00.

11. W sezonie zimowym na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego działa Szkoła Narciarska Szczyrk Motion, oferująca lekcje jazdy na nartach lub snowboardzie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

12. Wyłączne prawo do prowadzenia szkoleń narciarskich/snowboardowych na terenie SON mają upoważnieni przez spółkę, instruktorzy Szkoły Narciarskiej SON oraz podmioty zewnętrzne, dysponujące pozwoleniem na prowadzenie szkoleń wydanym przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.

 

13. SON zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za udzielnie ww. pozwolenia, której wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego z wnioskujących o pozwolenie podmiotów, w zależności od zakresu działalności podmiotu na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego.      

 

14. Podmioty wyrażające chęć prowadzenia szkoleń narciarskich i snowboardowych na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego zobowiązane są uzyskać pozwolenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego po złożeniu stosownego wniosku o udzielenie pozwolenia w biurze spółki pod adresem:43-370 Szczyrk, ul. Salmopolska 53B oraz uiszczeniu opłaty za wydanie pozwolenia.

 

15. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski zastrzega sobie możliwość nałożenia kary finansowej w wysokości 2 krotnej opłaty wg standardowego cennika dla szkół narciarskich i innych podmiotów prowadzących szkolenia narciarskie/snowboardowe na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego bez ważnego pozwolenia.

16. Podmioty prowadzące na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego szkolenie narciarskie/snowboardowe są zobowiązane do okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie stosownego pozwolenia na każde żądanie pracowników SON S.A. lub osób pełniących funkcje w ramach SKI Patrolu. Stwierdzenie braku posiadania pozwolenia skutkować może wydaleniem danego podmiotu z terenu ośrodka, zablokowaniem skipassu osoby prowadzącej szkolenie bez ważnego pozwolenia, naliczeniem kary za prowadzenie szkoleń bez wymaganego pozwolenia , dochodzeniem dalszych roszczeń odszkodowawczych za bezumowne korzystanie z infrastruktury SON S.A. w celu osiągania korzyści majątkowych.

17. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących szkolenia narciarskie/snowboardowe na terenie bez względu na to, czy działały one na podstawie pozwolenia udzielonego przez SON S.A. 

 

18. Szczyrkowski Ośrodek narciarski odpowiada jedynie za działania instruktorów narciarskich prowadzących szkolenia narciarskie/snowboardowe w ramach szkoły narciarskiej Szczyrk Motion na zlecenie SON S.A.

 

19. Profesjonalny Ski Patrol, działający na zlecenie SON S.A. na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego jest zespołem powołanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury ośrodka oraz w celu kontrolowania przestrzegania przez te osoby Regulaminu Ośrodka.

 

20. Członkowie Ski Patrolu poruszają się terenach ośrodka w tym trasach narciarskich w specjalnie oznakowanej odzieży, umożliwiającej łatwiejszą ich identyfikację i łatwość w uzyskanie ewentualnej pomocy.

 

21. Do zadań Ski Patrolu należy w szczególności:

a)     Nadzorowanie bezpieczeństwa na stoku.

b)     Pomoc w prawidłowym wytyczaniu tras i ewentualnym oznaczaniu przeszkód lub niebezpiecznych miejsc na trasach.

c)     Upominanie osób korzystających z infrastruktury ośrodka w sposób zagrażający bezpieczeństwu na stokach lub w sposób naruszający zasady regulaminu ośrodka narciarskiego;

d)     Czuwanie nad bezpieczeństwem narciarzy.

e)     Kontrola i sprawdzanie ważności pozwoleń osób prowadzących szkolenia narciarskie na stokach należących do SON.

f)       Identyfikacja osób będących uczestnikami lub świadkami wypadków na stokach należących do SON;

g)     zabezpieczanie miejsca wypadku oraz wzywanie właściwych służb ratowniczych (GOPR, Pogotowie Ratunkowe), w sytuacjach wymagających interwencji tych służb.

 

22. W przypadku stwierdzenia przez Ski Patrol zachowania naruszającego regulamin ośrodka lub zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników infrastruktury ośrodka Ski Patrol może zażądać od osoby dopuszczającej się naruszeń opuszczenia terenu ośrodka, a w uzasadnionych przypadkach może wezwać na interwencję funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

 23. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS)-do wglądu na terenie Stacji.

24. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych TMR Group i są opublikowane na stronie  www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ i dostępne na stronie internetowej www.szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 

DZIAŁANIA RATOWNICZE W OŚRODKU NARCIARSKIM

1. Działania ratownicze prowadzone są przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.

3. Telefony alarmowe:

601 100 300 – GOPR/TOPR

985 – GOPR

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

4. Osoby znajdujące się na terenie ośrodka narciarskiego mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

·        Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

·        Pojazdów obsługi ośrodka narciarskiego – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną oraz sygnalizację dźwiękową.

2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.