Regulamin dla pasażerów kolei linowej kanapowej CD6C Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa

  

 1. Pasażerowie powinni zachowywać się tak, aby nie narażać własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób, personelu oraz urządzenia.
 2. Pasażerowie nie powinni zakłócać przebiegu eksploatacji kolei. Ich zachowanie powinno być odpowiednie do rodzaju urządzenia i warunków przewozu.
 3. Pasażerowie kolei powinni:
 • dokładnie przestrzegać instrukcji i wskazań przeznaczonych dla pasażerów w postaci tablic informacyjnych i piktogramów,
 • nie zbliżać się do tych części i terenu, do których dojście jest niedozwolone i oznakowane zgodnie z przepisami,
 • poruszać się po wskazanych drogach, wsiadać i wysiadać w miejscach do tego przeznaczonych,
 • nie trzymać żadnych przedmiotów na zewnątrz pojazdu, wyrzucanie przedmiotów z pojazdu jest kategorycznie zabronione,
 • palić tytoniu na stacjach i w pojazdach,
 • zanieczyszczać lub uszkadzać obiekty kolei lub pojazdy,
 • zachowywać spokój w przypadku zatrzymania urządzenia, a w przypadku dłuższego postoju oczekiwać na informacje i polecenia personelu kolei,
 • nie manipulować przy urządzeniach kolei,
 1. Nie przyjmuje się do przewozu osób nietrzeźwych oraz będących pod działaniem jakichkolwiek środków odurzających.
 2. Na jednym krzesełku może być przewożonych maksymalnie 6-ciu pasażerów, a na toku powrotnym 2 pasażerów.
 3. Po zajęciu miejsca na krzesełku należy opuścić pałąk zabezpieczający i postawić nogi na podnóżkach. Łącznik pomiędzy pałąkiem zabezpieczającym, a podnóżkiem ma być pomiędzy nogami pasażera.
 4. Zabrania się wyskakiwania z krzesełka.
 5. W czasie jazdy zabronione jest kołysanie krzesełka, wychylanie się, stawania na podnóżkach oraz próbowania zaczepiania rękoma lub innymi przedmiotami o podpory.
 6. Przed dojazdem do stacji docelowej należy podnieść pałąk zabezpieczający i przygotować się do wysiadaniu w miejscu oznaczonym do wysiadania. Po zakończeniu jazdy należy bezzwłocznie opuścić rejon wysiadania we wskazanym kierunku.
 7. Dzieci mogą być przewożone koleją, jeżeli towarzyszy im osoba pełnoletnia.
 8. Osoby które chcą udzielenia pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu powinny poinformować o tym personel na kolei.
 9. Transport bagażu jest możliwy jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu pracy kolei.
 10. Rower może być przewożony wyłącznie w specjalnym uchwycie transportowym.
 11. Transport zwierząt jest zabroniony.
 12. Wyklucza się transportowanie następujących osób:
 • osób niestosujących się do postanowień opracowanych przez Właściciela kolei,
 • osób, które przez swój stan lub zachowanie zakłócają porządek publiczny i zagrażają bezpieczeństwu pracy kolei.
 1. O każdym wypadku lub zdarzeniu zaistniałym w obrębie kolei poinformować przedstawiciela Ośrodka i w miarę możliwości spisać z tego notatkę.