REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ

 

 

 1. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Szczyrk Motion (dalej jako Szkoła) funkcjonuje w ramach Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A., (dalej jako SON) który jest właścicielem i organizatorem Szkoły oraz administratorem danych osobowych Klientów Szkoły, ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Siedziba Szkoły mieści się przy ul. Narciarskiej 10 w Szczyrku.
 2. Niniejszy regulamin jest wiążący zarówno dla Klientów Szkoły jak i dla SON, jego pracowników oraz osób świadczących na rzecz SON usług w ramach Szkoły.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Narciarską i Snowboardową Szczyrk Motion, jej pracowników oraz osoby upoważnione przez pracowników SON do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Szkoły,
  2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która zakupiła od Szkoły dla siebie bądź dla swojego dziecka/podopiecznego lub innej osoby usługi szkoleniowe w postaci Lekcji narciarskich lub snowboardowych organizowanych przez Szkołę,
  3. Kursancie – należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w szkoleniu jako osoba szkolona przez Instruktora,
  4. Lekcji – należy przez to rozumieć usługę szkoleniową, w której Szkoła poprzez zatrudnione przez nią osoby w postaci Instruktorów prowadzi odpłatne szkolenie w zakresie nauki oraz doskonalenia umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie,
  5. Instruktorze – należy przez to rozumieć wykwalifikowane osoby zatrudnione przez Szkołę w celu prowadzenia lekcji z Klientami Szkoły, w imieniu oraz na rzecz Szkoły,
  6. Pakiecie – należy przez to rozumieć pakiet lekcji, umożliwiający zakup kilku Lekcji jednocześnie.

 4. Przed dokonaniem zakupu Lekcji w Szkole wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przekazując dziecko pod opiekę instruktora Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Szczyrk Motion, rodzic, bądź opiekun prawny potwierdza zapoznanie się z obowiązującym regulaminem. Opłacenie Lekcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły.
 5. Wraz z dokonaniem zakupu Lekcji Klient zawiera ze Szkołą, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 6. Lekcje w Szkole można rezerwować osobiście w siedzibie Szkoły pod adresem: Szczyrk ul. Narciarska 10, Szczyrk ul. Salmopolska 53b telefonicznie pod numerem telefonu 788-267-169
 7. Opłaty za Lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w kasie Szkoły. Cennik opłat za Lekcje znajduje się w siedzibie Szkoły przy kasie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.szczyrkowski.pl
 8. Należność za Lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Lekcji. Po upływie tego czasu rezerwacja Lekcji automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z Pakietów (zajęć indywidualnych lub grupowych) opłata pobierana jest z góry przed pierwszą Lekcją.
 9. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą Lekcję, istnieje możliwość przedłużenia jej do regulaminowych 50 minut od momentu faktycznego rozpoczęcia szkolenia, tylko w przypadku gdy przypisany wcześniej Kursantowi Instruktor ma wolną kolejną godzinę. W przeciwnym razie zajęcia zostaną skrócone o czas spóźnienia. Opłata za lekcje, które nie odbyły się z winy Kursanta nie podlega zwrotowi.
 10. W razie wypadku kursanta lub jego choroby, podstawą do zwrotu opłaty za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej Lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do Szkoły przed rozpoczęciem Lekcji.
 11. W przypadku rezygnacji z Lekcji przez Kursanta po jej rozpoczęciu, opłata za Lekcję nie podlega zwrotowi.
 12. Zwrot opłaty za Lekcję lub przeniesienie Lekcji na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub Szkoła nie może zrealizować zlecenia z przyczyn leżących po stronie Szkoły.
 13. Korzystanie z Pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych przez Szkołę terminach. Lekcje z Pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba inna niż wymieniona osobiście w Pakiecie.
 14. Lekcje z Pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane na koniec sezonu Lekcje przepadają po jego zakończeniu, a pieniądze uiszczone tytułem opłat za Lekcje nie podlegają zwrotowi.
 15. Klienci Szkoły spotykają się z Instruktorem w oznaczonym miejscu – Meeting Point, zlokalizowanym pod adresem: Szczyrk ul. Narciarska 10 lub Szczyrk ul. Salmopolska 53b
 16. Lekcja w Szkole trwa 50 minut (2h=110 min, 3h=165 min, itp.)
 17. Cena Lekcji indywidulanej nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Klient zobowiązany jest zgłosić się na Lekcje z zakupionym skipassem, z wyjątkiem sytuacji, gdy Lekcje odbywać się będą w strefie Maxiland.
 18. Podczas zajęć Klient, w obecności Instruktora korzysta z wyciągów SON poza kolejnością.
 19. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna osoby małoletniej biorącej udział w Lekcji, jest odebranie punktualnie dziecka/podopiecznego po skończeniu Lekcji w wyznaczonym przez Szkołę miejscu. Nie odebranie dziecka o czasie wiąże się z opłaceniem kolejnej godziny szkolenia indywidualnego wg obowiązującego Cennika Szkoły.
 20. Szkoła może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy Klient lub jego rodzic/opiekun prawny jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za Lekcję.
 21. Przed przystąpieniem do Lekcji Klient albo rodzic lub opiekun prawny Kursanta zobowiązany jest przedstawić Szkole lub Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich / snowboardowych, a także stanu zdrowia, stosowanych stale leków, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na przebieg szkolenia. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za konieczność przerwania szkolenia lub wpadki Kursantów spowodowane brakiem przedstawienia Szkole lub Instruktorowi informacji o wymienionych wyżej okolicznościach dotyczących stanu zdrowia lub umiejętności Kursanta. Instruktor jest zobowiązany wszystkie kwestie dotyczące stanu zdrowia Kursantów zachować w całkowitej tajemnicy i informować o nich w razie potrzeby jedynie służby ratunkowe, czy osoby uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 22. W przypadku wystąpienia u Kursanta szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) Kursant zobowiązany jest je zgłosić Instruktorowi. Instruktor ma prawo do odmowy prowadzenia lub kontynuacji Lekcji w przypadku pogorszenia się stanu psychofizycznego Kursanta.
 23. Każdy Kursant na Lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2011 r. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, każdy narciarz lub snowboardzista do ukończenia 16 roku życia, obowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. W przypadku braku kasku u Kursanta poniżej 16 roku życia Instruktor odmówi prowadzenia Lekcji.
 24. Kursant (a w przypadku osób małoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, że sprzęt narciarski/snowboardowy używany przez niego podczas zajęć jest w pełni sprawny i bezpieczny. Ani Szkoła ani Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadek Kursanta lub niemożność kontynuowania Lekcji w przypadku, gdy wyniknęły one z wadliwości lub niesprawności sprzętu narciarskiego posiadanego przez Kursanta.
 25. Szkoła nie zapewnia Kursantom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji, za wyjątkiem zawinionego działania pracowników Szkoły.
 26. Szkoła wraz z Instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub sprzęcie poniesione przez Kursanta w czasie trwania lekcji, jeżeli wynikają one z niepodporządkowania się do poleceń Instruktora prowadzącego Lekcje lub z wadliwości bądź niesprawnością sprzętu używanego przez Kursanta.
 27. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu Kursanta) podczas Lekcji z Instruktorem Szkoły, powinien być niezwłocznie zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji GOPR. W przypadku niepowiadomienia Szkoły niezwłocznie o zdarzeniu oraz nieposiadania zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć sam fakt zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 28. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Kursantom - w tym również osobom małoletnim - odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Kursanta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku niestosowania się przez Kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za Lekcję nie podlega zwrotowi.
 29. Każda Lekcja odbywająca się poza stacjami narciarskimi: SON, BSA i COS zobowiązuje Klienta do opłacenia karnetu dla Instruktora oraz kosztów transportu dla Instruktora oraz jego sprzętu. Lekcja rozpoczyna się i kończy pod budynkiem Szkoły w tzw. Meeting Point pod adresem: Szczyrk ul. Narciarska 10 lub Szczyrk ul. Salmopolska 53b
 30. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (w przypadku małoletnich uczniów – na publikację wizerunku dzieci), w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Szczyrk Motion.
 31. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Szkoły narciarskiej, Szkoła nie odpowiada.
 32. Wszelkie uwagi i reklamacje pracy szkoły narciarskiej należy kierować na adres: SON SA ul. Narciarska 10 43-370 Szczyrk, szkola@szczyrkowski.pl
 33. Szkoła, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż zasady przetwarzania danych osobowych w związku z działaniem Szkoły Narciarskiej zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 34. Szkoła narciarska i snowboardowa Szczyrk Motion zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.