REGULAMIN PARKINGU POD GONDOLĄ

 

 

§ 1

1. Teren parkingu stanowi integralną część ośrodka Szczyrk Mountain Resort (zwanego dalej: SMR).  

2. Parkingiem zarządza Spółka Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (zwana dalej: Spółka).

 

§ 2


Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu dla klientów SMR akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.

 

§ 3


1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym bezpłatnym (zwany dalej: parking). 
 

2. Parking jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla klientów SMR.  

3. Wjazd na parking odbywa się w wyznaczonym miejscu i jest koordynowany przez osobę funkcyjną (zwaną dalej obsługa parkingu. 

4. Parking jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 22:30 (wyjątki stanowią organizowane przez SMR eventy biletowane w wyznaczonych dniach – od godziny 7.00). 

5. W widocznym miejscu przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna, określająca warunki korzystania z parkingu. 

6. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Użytkownik parkingu zostawiając pojazd na parkingu jedynie bierze do używania wybrane przez siebie miejsce postojowe. 

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi. 

8. Teren parkingu poddany jest dozorowi/monitoringowi Spółki z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z parkingu i wytyczone godziny funkcjonowania parkingu. 

9. Dozór terenu parkingu sprawowany jest poprzez:

a. wydzielenie na stałej strefy eventowej i ograniczenie jej ogrodzeniem,

b. monitoring wspomagający dozór. 

10. Spółka wydziela miejsca postojowe udostępnione wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, z których mogą korzystać wyłącznie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

11. Spóła wydziela w określonej części parkingu miejsca oznaczone jako MEDIA/EVENT, z których mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające uprzednio wydaną przez Spółkę przepustkę w formie drukowanej zgody.

 

§ 4


1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy użytkownik parkingu będący posiadaczem pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.

2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.

3. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych oraz stosowania się do nakazów obsługi parkingu, innych osób zatrudnionych w Spółce oraz ochrony SMR.

4. Parking jest monitorowany w sposób ciągły, w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu, jak również w celu sprawowania dozoru, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

 

§ 5


1. W czasie parkowania użytkownik parkingu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach przez obsługę parkingu.
 

2. Zabrania się wjazdu na teren parkingu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, autokarów oraz pojazdów typu camper (pojazdów ciężarowych do 3,5 tony).

 

§ 6


1. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:

a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,

b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom,

c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu, w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu, (w szczególności drift),

d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.


2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:

a. zachowania na terenie parkingu czystości,

b. przestrzeganie przepisów ppoż. i sanitarnych,

c. podporządkowania się poleceniom obsługi parkingu, pracowników Spółki lub ochrony SMR, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

 

§ 7


1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, w szczególności jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, Spółka jest uprawniona do odholowania nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.

2. W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu przez użytkownika parkingu w godzinach 22.30 – 07.00, Spółka uprawniona jest do naliczenia opłaty za parking w wysokości 1000 zł, niezależnie od czasu postoju.

3. Odholowanie pojazdu lub nałożenie opłaty w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) następuje z uwagi na zachowanie użytkownika parkingu niezgodne z Regulaminem, stanowiące jedocześnie nienależyte wykonanie przez niego umowy użyczenia miejsca postojowego.

 

§ 8


Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

§ 9


Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki na adres e-mail: biuro@szczyrkowski.pl

 

§ 10


1. Niniejszy Regulamin Parkingu stanowi integralną część Regulaminu ogólnego ośrodka Szczyrk Mountain Resort.
 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.