REGULAMIN DLA PASAŻERÓW KOLEI LINOWEJ GONDOLOWEJ HALA SKRZYCZEŃSKA

1. Pasażerowie powinni zachowywać się tak, aby nie narażać własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób, personelu oraz urządzenia.

2. Pasażerowie nie powinni zakłócać przebiegu eksploatacji kolei. Ich zachowanie powinno być odpowiednie do rodzaju urządzenia i warunków przewozu.

3. Pasażerowie kolei powinni: 

  • dokładnie przestrzegać instrukcji i wskazań przeznaczonych dla pasażerów w postaci tablic informacyjnych i piktogramów
  • nie zbliżać się do tych części i terenu, do których dojście jest niedozwolone i oznakowane zgodnie z przepisami
  • poruszać się po wskazanych drogach, wsiadać i wysiadać w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie trzymać żadnych przedmiotów na zewnątrz pojazdu, wyrzucanie przedmiotów z pojazdu jest kategorycznie zabronione
  • nie palić tytoniu na stacjach i w pojazdach
  • nie zanieczyszczać lub uszkadzać obiektów kolei lub pojazdów
  • zachowywać spokój w przypadku zatrzymania urządzenia, a w przypadku dłuższego postoju oczekiwać na informacje i polecenia personelu kolei
  • nie manipulować przy urządzeniach kolei

4. Nie przyjmuje się do przewozu osób nietrzeźwych oraz będących pod działaniem jakichkolwiek środków odurzających.

5. W jednej kabinie może być przewożonych maksymalnie 10-ciu pasażerów.

6. Po zajęciu miejsca w kabinie należy zająć miejsca siedzące.

7. Zabrania się wyskakiwania z gondoli.

8. W czasie jazdy zabronione jest kołysanie gondoli i wychylanie się.

9. Przed dojazdem do stacji docelowej należy przygotować się do wysiadania w miejscu oznaczonym do wysiadania.

10. Dzieci mogą być przewożone koleją jeżeli towarzyszy im osoba pełnoletnia.

11. Osoby które chcą udzielenia pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu powinny poinformować o tym personel na kolei.

12. Transport bagażu jest możliwy jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu pracy kolei.

13. Wyklucza się transportowanie następujących osób:

  • osób nie stosujących się do postanowień opracowanych przez Właściciela kolei
  • osób, które przez swój stan lub zachowanie zakłócają porządek publiczny i zagrażają bezpieczeństwu pracy kolei

14. O każdym wypadku lub zdarzeniu zaistniałym w obrębie kolei poinformować przedstawiciela Ośrodka i w miarę możliwości spisać z tego notatkę.