Regulamin korzystania z biletów i karnetów ośrodków

 

Regulamin korzystania z biletów i karnetów zbliżeniowych na urządzenia transportu linowego Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. (SON S.A.), Centralnego Ośrodka Sportu (COS) i Beskid Sport Arena (BSA) w Szczyrku.

PREAMBUŁA 

Korzystanie z urządzeń transportu linowego i infrastruktury narciarskiej Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A., Centralnego Ośrodka Sportu i Beskid Sport Areny (zwanych dalej Ośrodkami) możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez zakup karnetu w postaci elektronicznej karty zbliżeniowej, biletu z kodem kreskowym, i biletu z wbudowanym czipem objętych ofertą „wspólny karnet” dla gości ośrodków. Weryfikacja uprawnień następuje poprzez bramki wejściowe znajdujące się przy dolnych i górnych peronach urządzeń wyciągowych.

Zakup karnetu i biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ośrodki prowadzą sprzedaż biletów w formie plastikowej karty elektronicznej (zbliżeniowej) z kaucją – dotyczy SON S.A, oraz biletów w formie papierowej bez kaucji - dotyczy COS i BSA.
 2. Bilety oferty „wspólny karnet” są karnetami terminowymi (1-6 dniowymi – funkcjonującymi na jazdę dzienną- określoną konkretnymi godzinami w ośrodkach).
 3. Dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) przysługuje zniżka na karnety terminowe w wysokości 10%. Podstawą do udzielenia zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego grupę zorganizowaną (przedłożenie przy zakupie listy osób w grupie) oraz dokonanie jednorazowego zakupu karnetów ze zniżką.
 4. Dzieci w wieku do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 6 roku życia korzystają z wyciągów bezpłatnie pod warunkiem, że korzystanie z usług odbywa się pod opieką osoby dorosłej (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej). Przejście przez bramki dziecka w wieku do 6 lat następuje z rodzicem.
 5. Dzieci w wieku od 6 lat do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 12 lat są uprawnione do zakupu biletu/karnetu ulgowego (Dzieci) wg cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 6. Młodzież w wieku od 12 lat do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 18 lat oraz studenci do 26 roku życia są uprawnieni do zakupu biletu/karnetu ulgowego (JUNIOR)wg cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek/ważnej legitymacji studenckiej.
 7. Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat są uprawnieni do zakupu biletu/karnetu (SENIOR) ulgowego wg cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 8. Bilet i karnet czasowy uprawnia do korzystania z urządzeń wyciągowych tylko jednej osoby.
 9. Uprawnienia na karnecie lub bilecie terminowym są nieprzenośne - użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
 10. Dla poszczególnych urządzeń wyciągowych w Ośrodkach funkcjonują blokady czasowe dla biletów i karnetów terminowych (czasowych) uniemożliwiające korzystanie z karnetu więcej niż jednej osoby.
 11. Bilet i karnet czasowy ważny jest na termin, na który został wykupiony.
 12. Za plastikową kartę zbliżeniową pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucję za karnet można otrzymać po zwrocie karnetu w kasach Ośrodków, do dnia 10.05.2019r.
 13. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń transportu linowego Ośrodków klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Stacji Narciarskiej, regulaminami kolei linowych, wyciągów orczykowych oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodków. Niniejszy regulamin nie zwalnia klienta z przestrzegania regulaminów obowiązujących w Ośrodku z którego korzysta.
 14. Za sezon uważa się okres od 1 grudnia 2018 do 20 kwietnia następnego roku. Z dniem 21 kwietnia 2018 karnety tracą ważność. Ośrodki zastrzegają sobie prawo do skrócenia sezonu narciarskiego. 

 

KORZYSTANIE Z BRAMEK

 1. Karnet należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru, w zasięgu anteny bramki.
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Ośrodki nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu otwarcia kołowrotu. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 5. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 6. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu terminowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada uniemożliwiająca korzystanie z tego samego karnetu innym osobom.
 7. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki oraz oczekiwanie na wejście za osobą poprzedzającą w pewnej odległości aby uniknąć zdublowania odczytu kart.
 8. Kontrola video – Face Recogintion System. Funkcjonujący w Ośrodkach elektroniczny system karnetów weryfikuje prawidłowość posługiwania się przez użytkowników karnetami terminowymi. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są zdjęcia użytkownika powiązanego z danym karnetem. Zdjęcia przechowywane są do 7 dni od daty upłynięcia terminu ważności karnetu. Zakup i posługiwanie się kartą czipową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rejestrowanie wizerunku do celów kontrolnych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie wwww.szczyrkowski.pl. W zakładce Polityka Prywatności.
 9. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Ośrodków, łamania zasad Kodeksu narciarskiego FIS, próby wyłudzenia przejścia lub posługiwania się karnetem przez osobę nieuprawnioną, karnet zostanie zablokowany, a posiadaczowi przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji za kartę. 

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Nie stanowią podstawy do całkowitego lub częściowego zwrotu należności za karnet lub bilet: złe warunki narciarskie lub atmosferyczne, znaczna frekwencja na kolejach, wyciągach lub stokach albo wyłączenie z przyczyn technicznych działania urządzeń transportowych, które uniemożliwia przez okres krótszy niż 60 minut ( a w przypadku jazdy wieczornej krótszy niż 30 minut) korzystanie z ponad 50% infrastruktury narciarskiej objętej danym karnetem i planowo dostępnej wg komunikatu narciarskiego opublikowanego na dany dzień na stronie internetowej szczyrkowski.pl,
 2. Bilety i karnety promocyjne nie podlegają zwrotowi.
 3. Kaucja za kartę nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
 4. Na życzenie personelu ośrodka lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu.
 5. Użytkownikiem karnetu może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
 6. W przypadku karnetów jednodniowych lub kilkudniowych (z wyjątkiem karnetu Sprytna Sezonówka), w razie wyłączenia z przyczyn technicznych działania urządzeń transportowych, które uniemożliwia przez okres dłuższy niż 60 minut korzystanie z ponad 50% infrastruktury narciarskiej objętej danym karnetem i planowo dostępnej wg komunikatu narciarskiego opublikowanego na dany dzień na stronie internetowej szczyrkowski.pl, klientowi przysługuje do wykorzystania w innym terminie w okresie bieżącego sezonu zimowego:

  • bezpłatny 1 dniowy karnet na jazdę dzienną (jeżeli zatrzymanie urządzeń transportowych nastąpiło przed godziną 12) lub
  • voucher na zakup karnetu jednodniowego na jazdę dzienną objęty rabatem (jeżeli zatrzymanie urządzeń transportowych nastąpiło po godz. 12.00);

 7. W przypadku karnetów  1 dniowych na jazdę wieczorną, w razie w razie wyłączenia z przyczyn technicznych działania urządzeń transportowych, które uniemożliwia przez okres dłuższy niż 30 minut korzystanie z 60 % infrastruktury narciarskiej objętej danym karnetem i planowo dostępnej wg komunikatu narciarskiego opublikowanego na dany dzień na stronie internetowej szczyrkowski.pl, klientowi przysługuje do wykorzystania w innym terminie w okresie bieżącego sezonu zimowego bezpłatny 1 dniowy karnet na jazdę wieczorną.
 8. Reklamacje i zwroty uwzględniane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, w danym Ośrodku, w którym karnet został zakupiony.
 9. Klient ma prawo składania lub zgłaszania reklamacji i zastrzeżeń w infocentrum danego ośrodków lub kierując pisemną reklamację na adres:

  • Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, email: info@szczyrkowski.pl
  • Centralny Ośrodek Sportu, ul. Myśliwska 45 43-370 Szczyrk, email: skrzyczne@cos.pl
  • Beskid Sport Arena, ul. Grzybowa 1, 43-370 Szczyrk

 10. W przypadku, gdy klient, będący konsumentem w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, 1579 i 2255), nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia reklamacji albo uważa, że którykolwiek z ośrodków jako sprzedający naruszył jego prawa, klient ma prawo wezwać sprzedającego do usunięcia naruszeń prawa popełnionych ewentualnie przy załatwieniu reklamacji. Jeżeli sprzedający nie uczyni zadość żądaniom klienta lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni o dnia doręczenia reklamacji, jak również w przypadku złożenia przez sprzedającego oświadczenia o zgodzie na skorzystanie z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, klient może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez skorzystanie z postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 r. Prawo konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2017.683), ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U.2016.1823) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat ochrony danych osobowych w poszczególnych ośrodkach są zawarte:

 • dla SON S.A.: w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych TMR Group i są opublikowane na stronie  tmr.sk/o-nas/gdpr/ i dostępne na stronie internetowej www. szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.12.2018 r.