Regulamin wycieczek rowerowych i oświadczenie uczestników

 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady udziału w wycieczkach rowerowych organizowanych przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140818, REGON: 072818322, NIP: 9372375089, kapitał zakładowy 5.159.070,00 zł,

w sposób następujący:

 1. Organizatorem wycieczek rowerowych jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (zwany dalej Organizatorem).
 2. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z programem wycieczki i jej regulaminem, jak również z regulaminem wypożyczalni rowerów Organizatora, dostępnymi na stronie internetowej Spółki szczyrkowski.pl w zakładce: Regulaminy.
 3. Wycieczka rowerowa częściowo może odbywać się przy ogólnym ruchu drogowym.
 4. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 5. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat.
 6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat mogą uczestniczyć w wycieczce bez opiekuna, ale za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Taką zgodę należy mieć ze sobą przez cały czas trwania wycieczki. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w wycieczce osoby małoletniej powyżej 13 lat jest jej minimalny wzrost 165cm.
 7. Osoby, które chcą się zarejestrować jako uczestnicy wycieczki zobowiązane są przekazać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy i/lub numer telefonu. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem: 788-267-169.
 8. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają akceptację niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników wycieczki potwierdza w pisemnym oświadczeniu fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z regulaminem wypożyczalni rowerów, jak również fakt braku po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wycieczce.
 9. O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. Minimalna ilość uczestników wycieczki to 2 osoby, a maksymalna ilość to 6 osób.
 11. Organizator zapewnia uczestnikom wycieczki rowery z elektrycznym wspomaganiem. Uczestnikiem wycieczki może być tylko i wyłącznie osoba, która będzie w trakcie jej trwania poruszała się na rowerze należącym do Organizatora.
 12. Uczestnik zobowiązany jest dostosować strój i ekwipunek do wymogów wycieczki. Elementem obowiązkowym wyposażenia uczestnika wycieczki jest kask.
 13. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie w czasie wycieczki ważny dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, kartę rowerową, prawo jazdy.
 14. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Trasa wycieczki jest ustalana przez Organizatora zgodnie z obowiązującym tygodniowym harmonogramem.
 16. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, prowadzący wycieczkę może zmienić lub skrócić jej trasę.
 17. Grupę prowadzi przedstawiciel Organizatora (Przewodnik), który dyktuje tempo jazdy, ostrzega przed zbliżającymi się przeszkodami na trasie, instruuje nt. poprawnej techniki jazdy itp.
 18. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Przewodnika.
 19. Uczestnicy wycieczki rowerowej powinni zachować między sobą bezpieczny odstęp, tzn. w sytuacji nagłego hamowania nie powinno dojść do kolizji. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie.
 20. Zabrania się wyprzedzania uczestników kolumny oraz jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 21. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy – po otrzymaniu zgody Przewodnika uczestnik zgłasza swój powrót do grupy.
 22. Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy uczestnik pokonuje wzniesienie własnym tempem. Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia.
 23. Każdy uczestnik wycieczki powinien poinformować Przewodnika o zmęczeniu, słabym samopoczuciu lub problemach zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających uczestnictwo w wycieczce lub jej kontynuowaniu.
 24. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Przewodnikowi wszelkie usterki lub awarie roweru oraz zastosować się do poleceń Przewodnika dotyczących usunięcia usterki.
 25. W przypadku niestosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych w regulaminie lub niestosowania się do poleceń Przewodnika, Przewodnik ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce, w takim przypadku osobie wykluczonej nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 26. Zarejestrowany uczestnik wycieczki zobowiązany jest do stawienia się w Centrum Testowym Trek na 30 minut przed rozpoczęciem wycieczki, w celu dopasowania roweru.
 27. W przypadku ewentualnego rozładowania się akumulatora roweru w trakcie trwania wycieczki, nie ma możliwości wymiany go na nowy w pełni naładowany, a doładowanie go jest uzależnione od możliwości terenowych.
 28. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki. W takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, żeby wszystkie zarejestrowane osoby poinformować o odwołaniu wycieczki nie później niż na 1 dzień przed jej planowanym terminem.
 29. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, zdarzeń losowych lub innych ważnych czynników, których nie można było przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, w dniu wycieczki. W takim przypadku, Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zarejestrowane osoby niezwłocznie poinformować o odwołaniu wycieczki i o ewentualnym przeniesieniu jej na inny termin.
 30. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania wycieczki za wyjątkiem tych, które powstaną z winy Organizatora lub Przewodnika.
 31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kolizje i inne zdarzenia spowodowane z winy uczestników wycieczki.
 32. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 33. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez nich w czasie trwania wycieczki.
 34. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają wyrażenie przez uczestnika wycieczki zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia wycieczki.
 35. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia fotograficzne) uczestników jako grupy, w relacjach multimedialnych, w prezentacjach, w artykułach zamieszczonych w lokalnych mediach, w szczególności mediach miejskich.
 36. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników wycieczki Organizatorowi jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. jako współadministrator przetwarzający dane osobowe m.in. swoich klientów wraz z administratorem głównym – spółką Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, słowacki REGON: 31 560 636, to spółka akcyjna wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego Žilina [Żylina], Dział: Sa, Wpis nr 62/L, która wraz z innymi majątkowo, personalnie lub innym sposobem stowarzyszonymi czy powiązanymi spółkami przetwarza dane procesie przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group, na podstawie odrębnej umowy współadministratorów danych osobowych.
 37. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w spółkach TMR GROUP znajdują się na stronie internetowej https://www.szczyrkowski.pl/ w zakładce INFO/Polityka prywatności.

 

 

 

 

……………………………………………….                                                              Szczyrk dn. ..………………………

Imię i Nazwisko

 ……………………………………………….

 ……………………………………………….

adres

 ………………………………………………..

nr telefonu

 

 

                                                           OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż stan mojego zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w górskiej wycieczce rowerowej oraz nie posiadam żadnych przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki rowerowej oraz regulaminem wypożyczalni rowerowej.

 

  

                                                                                                          ……………………………………………

                                                                                                                           podpis