SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI - REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego karnetu.

2. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego używają.

3. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰), pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich.

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO (wyciągów)

1. Warunkiem korzystania z wyciągu jest umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie w stopniu umożliwiającym bezpieczny wjazd przy pomocy urządzenia holującego – orczyka.

2. Po przejściu bramki należy ustawić się w na peronie dolnym w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.

3. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być owinięty na ręce).

4. Do każdego orczyka wczepiają się 2 osoby spośród kolejno oczekujących na wjazd osób. Szczególnie zabroniony jest wjazd na nartach „okrakiem” na orczyku.

5. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu. Wyjeżdżanie poza oś liny ciągnącej grozi zrzuceniem liny i wypadkiem.

6. Zakazane jest chwytanie na trasie pustych orczyków, niewolno wyczepiać się z orczyka na trasie podjazdu.

7. W razie upadku w trakcie wjazdu należy natychmiast wypuścić uchwyt orczyka, opuścić tor wjazdowy i przedostać się do najbliższej trasy zjazdowej.

8. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą ( w strefie wysiadania )

9. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.

10. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym ( w miejscu wysiadania ), należy go jak najszybciej opuścić we wskazanym kierunku.

11. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.

12. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

13. Chodzenie lub zjeżdżanie po torze wyciągu jest niedozwolone.

14. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wyciągu pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. Korzystanie bez wyżej wymienionej opieki jest możliwe za okazaniem obsłudze wyciągu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

15. Do przewozu mogą być dopuszczone tylko takie dzieci, których wzrost oraz umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie w obiektywnej ocenie pozwalają na bezpieczny wjazd przy pomocy orczyka śladem obok opiekuna a następnie bezpieczne poruszanie się po stoku.

16. W trakcie transportu dzieci nie wolno: pchać ich przed sobą, holować między nogami, trzymając przed sobą lub na sobie (na plecach, w nosidełkach).

17. Zaistniałe podczas wjazdu wyciągiem wypadki winne być niezwłocznie zgłoszone obsłudze wyciągu.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach. Korzystanie z tras zjazdowych odbywa się na wyłączne ryzyko zjeżdżającego. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasach zjazdowych i wyciągach oraz za uszkodzenie sprzętu narciarskiego i odzieży, które jest następstwem zawinionego działania uczestników narciarskich terenów zjazdowych.

2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, tyczkami, znakami ograniczającymi ( np. czarne strzałki na żółtym tle, znaki „koniec trasy”) lub w inny widoczny sposób. W przypadku, gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu) granice tras zjazdowych wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego przez „ratraki” – nie dalej jednak, niż granice wyznaczone przez wymienione wcześniej siatki, fladry, tyczki i znaki ograniczające.

3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.

4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.

5. Zabrania się wjeżdżania bez stosownej zgody pracownika SON na trasę ustawionych slalomów treningowych, zawodów i na obszar wydzielonych terenów szkoleniowych.

6. Przebywanie i poruszanie się po trasach narciarskich poza godzinami ich otwarcia jest zabronione. Trasy narciarskie są otwarte od momentu otwarcia wyciągów, a zamknięte w czasie pół godziny licząc od czasu ostatniego wjazdu. Informacja o ostatnim wjeździe znajduje się na dolnych peronach poszczególnych wyciągów.

7. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

• zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

• Zjeżdżania z prędkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu wykorzystywanego sprzętu narciarskiego, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych, widoczności i natężenia ruchu.

• Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.

• Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.

• Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – ponownego ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

• Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.

• Podchodzenia lub schodzenie wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.

• Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.

• W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zatrzymać się, zabezpieczyć oraz w możliwie najbardziej widoczny sposób oznaczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.

• Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

8. Ustawianie tyczek, prowadzenie treningów, wjeżdżanie na teren tras pojazdami zmechanizowanymi, konno, sankami wymaga zgody dyrekcji stacji narciarskiej.

9. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem , Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską ( FIS )-do wglądu na terenie Stacji.

DZIAŁANIA RATOWNICZE NA STACJI

1. Działania ratownicze prowadzone są przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi

3. Telefony alarmowe:

601 100 300 – GOPR/TOPR 985 - GOPR

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

• Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

• Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną oraz sygnalizację dźwiękową.

2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.