Regulamin korzystania z biletów i karnetów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW I KARNETÓW ZBLIŻENIOWYCH NA URZĄDZENIA WYCIĄGOWE SON S.A. ORAZ COS-OPO W SZCZYRKU.

Korzystanie z wyciągów narciarskich Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. oraz Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku (zwanych dalej Ośrodkami) możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez zakup karnetu w postaci elektronicznej karty zbliżeniowej lub biletu z kodem kreskowym . Weryfikacja uprawnień następuje poprzez bramki wejściowe znajdujące się przy dolnych i górnych peronach urządzeń wyciągowych.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ośrodki prowadzą sprzedaż biletów w formie papierowej (bez kaucji – dotyczy COS –OPO w Szczyrku) oraz w formie karnetów ( zbliżeniowe z kaucją).

2. Bilety i karnety mogą być punktowe lub czasowe.

3. Na karnet punktowy można doładować dowolną ilość punktów. Każde z urządzeń wyciągowych posiada swoją własną taryfę, wyszczególnioną w cenniku, przy czym 1 pkt. = 1 zł.

4. Dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) przysługuje zniżka na karnety terminowe w wysokości 10%. Podstawą do udzielenia zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego grupę zorganizowaną oraz dokonanie jednorazowego zakupu ulgowych karnetów.

5. Dzieci w wieku do lat 5 korzystają z wyciągów bezpłatnie, pod warunkiem, że korzystanie z usług odbywa się pod opieką osoby dorosłej (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej).

6. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat są uprawnione do zakupu karnetu ulgowego na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.

7. Bilet i karnet czasowy uprawnia do korzystania z urządzeń wyciągowych tylko jednej osoby. Uprawnienia na karnecie lub bilecie terminowym są nieprzenośne – użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.

8. Dla poszczególnych urządzeń wyciągowych w Ośrodkach funkcjonują blokady czasowe dla biletów i karnetów terminowych (czasowych) uniemożliwiające korzystanie z karnetu więcej niż jednej osoby.

9. Bilet i karnet czasowy ważny jest na okres lub termin, na który został wykupiony, przy czym czas rozpoczęcia odliczania terminu, to pierwsze użycie karnetu lub biletu na którymkolwiek czytniku w Ośrodkach. Bilety/karnety promocyjne 3, 4 i 8 godzinne ważne są tylko w trakcie jednego dnia, nie zależnie od czasu pierwszego użycia danego biletu/karnetu.

10. W przypadku przestoju wszystkich urządzeń wyciągowych dłuższego niż 1 godzina, Klientowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części karnetu/biletu na podstawie paragonu zakupu.

11. Za karnet pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucję za karnet można otrzymać po zwrocie karnetu w kasach Ośrodków, do końca sezonu tj. 20 kwietnia.

12. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń technicznych Ośrodków klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Stacji Narciarskiej oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodków.

13. W przypadku karnetu z zakupionymi punktami (karnetów punktowych), czytnik bramki przejścia na kolej lub wyciąg (zwanej w dalszej części regulaminu – bramką) rejestruje przejście i odejmuje wynikającą z cennika ilość punktów od punktów znajdujących się na karnecie punktowym.

14. Niewykorzystane punkty podlegają zwrotowi w kasach ośrodka do końca sezonu tj. do 20 kwietnia. Po upływie w/w okresu punkty ulegają kasacji.

15. Za sezon uważa się okres od 5 grudnia do 20 kwietnia następnego roku.

II. KORZYSTANIE Z BRAMEK

1. Karnet należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru, w zasięgu anteny bramki.

2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe i.t.p.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.

3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Ośrodki nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.

4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik odejmie odpowiednią ilość punktów lub potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.

5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.

6. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.

7. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu terminowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada, uniemożliwiająca korzystanie z tego samego karnetu innym osobom.

8. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki.

9. Kontrola video. Funkcjonujący w Ośrodkach elektroniczny system karnetów weryfikuje użytkowników posługujących się karnetami terminowymi. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są zdjęcia użytkownika powiązanego z danym karnetem. Zdjęcia przechowywane są do 7 dni od daty upłynięcia terminu ważności karnetu. Zakup i posługiwanie się kartą czipową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rejestrowanie wizerunku do celów kontrolnych.

10. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Ośrodków, łamania zasad Kodeksu narciarskiego FIS, próby wyłudzenia przejścia, posługiwania się karnetem przez osobę nieuprawnioną karnet zostanie zablokowany, a posiadaczowi przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji.

III. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do całkowitego i częściowego zwrotu należności za karnet lub bilet.

2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów Ośrodków trwający ponad 1 godzinę.

3. Bilety i karnety promocyjne nie podlegają zwrotowi.

4. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

5. Zwrot należności za niewykorzystane punkty (1 punkt = 1 zł ) możliwy jest do 20 kwietnia każdego sezonu w godzinach otwarcia kas Ośrodków.

6. Po upływie sezonu tj. 20 kwietnia każdego roku punkty tracą ważność i nie będą zwracane.

7. Reklamacje i zwroty uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

8. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.

9. Użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.